9 & 9
Ausst. Kat. Galerie Hubert Winter (Wien, 1982).
zum Anfang