Integrierte Fotografie
Ausst. Kat. Wien: BMUK, 1991.
zum Anfang